Fotballgruppa  

 

 

Samnanger Idrettslag 

 

 

 

ABC for trener og lagleder i Samnanger Fotball 

 

 

 

 

 

Rev. november 2022 

 

Innhold 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roller i fotballen 

 

HER finn du oversikt over styret i Samnanger fotball 

 

HER finn du oversikt over lagledere og trenere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategiplan for Fotballgruppa i Samnanger IL  

 

Hensikt 

Kven er me til for?  

Samnanger IL- Fotballgruppa, skal gje et positivt aktivitetstilbod for alle gutar og jenter over 6 år i Samnanger som ynskjer å spela fotball.  

 

Fotballgruppa består av ca. 160 aktive utøvarar og for at me fortsatt skal kunna driva et forsvarleg treningsopplegg, trengs det plass til trening om vinterhalvåret. Då fleire av spelargruppene består av 15-20 personar, vert det for liten plass på skulane til å kunna drifta effektiv trening. Styret er derfor åpen for at lagene kan leige andre innandørs treningsområder som for eksempel hallen i Fusa eller Åsanehallen. Det blir bevilga kr. Xxx til kvart lag pr år til dette. Dette må lagleiar søke styret om.  
Fotballgruppa vil også jobba aktivt med å få kunstgrasbane der som det pr.d.d er grusbane. 

 

Fotballgruppa skal primært ha fokus på breddeidretten og vidare sørgja for at jenter og gutar får dei samme tilboda. Fotballgruppa skal og legga til rette for sportsleg suksess og utvikling for junior/seniorspelarar i eigen klubb. Dette kan og være i samarbeid med andre klubbar. Topping av lag skal ikkje være prioriterte i barnefotballen i Samnanger, dvs. opp til 12 år. Over 12 år kan topping av lag skje, men samtidig bør trenarar ha fokus på at alle får være aktive.  

 

Kva skal me gjera for medlemmene og kvifor? 

 • Forebyggande arbeid 

 • Gje et fritidstilbod 

 • Sportsleg utvikling 

 • Skapa god klubbfølelse og samhørighet 

Fotballgruppa har eit ansvar for å ta vare på dei som ynskjer å spela fotball i Samnanger. Dette gjre me ved å gje medlemmane eit godt sportsleg og sosialt tilbud med engasjerte trenarar/lagleiarar, tilpassa dei ulike årsklassane. Gjennom dette arbeidet skal det søkjast å skapa eit godt kameratskap og eit positivt miljø. Miljøet som vert bygd, skal bidar forebyggjande for ungdom, spesielt i forhold til doping, alkohol, tobakk, mobbing, rasisme og vold. Det skal og leggjast til rette for å gje andre tilbod som bidrar til å halda ungdomane lengst mogleg i klubben. Dette kan vera ungsomsleiarskuledommarutdanning og trenarutdanning 

 

Framgangsfaktorer 

 

Hovedutfordringar 

Samhold og klubbfølelse:  

Fotballgruppa skal fortsette arbeidet med å byggja eit godt klubbmiljø. Våre medlemmar vert oppfordra til å komma med innspel som kan bidra til positiv utvikling av klubbmiljøet, slik at ingen vert mobba, føler seg utestengt eller ikkje føler seg velkommen. Fotballgruppa skal arbeida for å laga retningslinjer for handtering av mobbing, rasisme og vold. Våre tillitsvalgte, trenarar og lagleiarar vert oppfordra til å delta på felles tiltak i eigen klubb og på tiltak i regi av krets og forbund.  

Anlegg: 

Antall lag i gruppa har auka for kvart år. Med dette følgjer og krav til treningstider og gode anlegg. Fotballgruppa skal arbeida aktivt med Idrettslagets hovedstyre for å leggja til rette for fleire og betra anlegg, som bla. Fleirbrukshall 

Gruppa skal og arbeida for å skapa større forståelse blant laga for dei disposisjonar som må leggjast til grunn for bruk av eksisterande anlegg.  

 

Mål 

Sportslige mål 

 • Fotballgruppa til Samnanger skal ha hovedfokus på breddefotball 

 • Fotballgruppa skal vera aktive i HFK’s Fair Play- satsing 

 • Sjå ellers sportsplan  

Andre mål 

 • Betre den interne kommunikasjonen i fotballgruppa 

 • Vidareutvikla ein god administrasjon av fotballgruppa 

 • Skape gode handlingar i alle ledd i gruppa 

 • Ta iniativ til forballskule for dei minste  

 

 

 

 

 

 

Aktivitetar / framdrift 

 

 

Aktivitet 

Ansvar 

Start 

Ferdig 

Kommentar 

 

Klubbdommarkurs 

Dommaransvarleg 

Årleg 

Årleg 

HFK 

 

Fleirbrukshall 

Hovedstyret 

2021 

2026 

 

 

Kurs trenar/lagleiar 

Fotballstyret 

2021 

Årleg 

 

 

Sportsplan 

Fotballstyret 

2021 

 

Rev. Ved behov 

 

Gruppemøter 

Fotballstyret 

Årleg 

Årleg 

 

 

Trenar-/lagleiarmøter 

Fotballstyret 

Årleg 

Årleg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisasjon 

Fotballgruppas styre er organisert slik:  

Verv/ rolle 

Ansvar 

Kommentar 

Leiar 

Har hovedansvaret for driften av gruppa. Jobbar spesielt med administative og økonomiske oppgaver. Er medlem i hovedstyret. Representerer klubben overfor krets og forbund. 

 

Nestleiar 

Er stedfortreder for leder. Sekretær. Oversikt/ansvar for ute/innetrening 

 Også hjemmesideansvarlig 

Kasserar 

Ansvar for regnskapsføring og inn-/utbetalingar.  Budsjett 

 

Kisokansvarleg 

Ansvar for innkjøp av varer til kiosk, lage kioskliste.  

 

Materialforvaltar 

Har ansvar for forvaltning av klubbens materiell, avklare behov og innkjøp av materiell.  

 

Dommaransvarleg 

Ansvar for kontakt med klubben sine dommarar. Utdanning og oppfølging av nye dommarar. Tildeling av dommarar til heimekampar 

 

Treneransvarleg  

Ansvarleg for sportsplan. Skal arrangere/organisere trenerkurs. Hovedansvar for planlegging og gjennomføring av Tine Fotballskule 

 

 

 

 

Ansvarleg FIKS 

Ansvarleg for spelarregistrering og spelarlisenser. Melde overgangar. Melde på lag og registrerting av trenarar/lagleiarar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trenaren sine oppgåver 

 

 1. Ansvar for gjennomføring av treningsøkter. Lede laget under kamp.  

 1. Trenaren er ofte den viktigaste voksenpersonen hos spelaren i fotballmiljøet. Difor er det viktig å tenkje over kva ein gjer, seier og vere eit godt eksempel.  

 1. Alle spelarar er like mykje verdt. Gje oppmuntring til alle i medgang og motgang. Legg til rette for eit trygt miljø med aktivitetar som spelarane meisrar 
  Trygghet + trivsel = mestring! 

 1. Alle jobbar etter FAIR PLAY reglane. Dei minste laga ( 6-12 år) skal få spela nokolunde likt. Unngå å favoritisera og liknande 

 1. Sjå på dommaren som ein vegleiar og gjer dommaren god. Respekter avgjersler og bidra til at dommaren trivs. Ta imot og takk dommaren i forbindelse med alle kamparVer eit forbilde for borna med tanke på atferd overfor dommaren 

 1. Tenk på at det er borna som spelar fotball- ikkje du! Tap og vinn med samme sinn. Vis respekt for andre. Ikkje røyk, bann eller ver aggresiv på sidelinja.  

 1. Dispensasjon: Dersom ein har ein dispensajon for ein spelar på laget er det trenars ansvar å ha denne med seg på kvar kamp og vise til motstandar og dommar før kampstart.  

 1. Har du nøkkel til Hagabotnane, er du personleg ansvarleg for denne. Nøkkelen skal leverast inn når ein sluttar 

 1. Trenarane er og bindeldd mellom foreldre/lagleder/styret. 

 1. Trenar skal ta initativ til Fair-Play møter før og etter kamp med dommar og motstandarlaget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lagleiar sine oppgåver 

 

 1. Gje informasjon til alle spelarar og foreldre. Vere bindelegg mellom styret og laget. Opprette Spond-gruppe for laget ditt.  

 1. Sende inn liste over laget sine spelarar i januar/februar. Dette er viktig fordi alle som er registrert som medlemmar automatisk er forsikra. Lista skal sendast til FIKS-ansvarleg 

 1. Melde frå til materialforvaltar om behov for utstyr som laget treng.  

 1. Melde laget på cupar. Kontakt kasserar ved refusjon/betaling av cup. Det blir dekka inntil kr 3500 for lag med meir enn 10 spelarar og kr 2500 for lag med mindre enn 10 spelarar. Kan søkja om ekstra midler frå styret ved overnattingscuper. Pr.2022 er dette satt til kr 500 pr spelar. 

 1. Sette opp Fair-play vakt til kvar heimekamp. 

 1. Sette opp kioskvakter på heimekampar 

 1. Vera kontaktpersonen til foreldre mot fotballgruppa/ trenarane. 

 1. Det er lagleiars oppgåve å sørgje for at alle får oversikt over sine kampar  

 1. Dommaransvarleg ordnar med dommar til kampane, men lagleiar må betale dommarDommarregning ligg i klubbrommet. Dommarregninga sendast til kasserar via mail.  

 1. Du skal sende sms/ta kontakt med motstandarlaget ein dag før kamp. Dette for å sikre at dei har huska på kampen og stiller. Minn gjerne på at me har åpen kiosk 😊  

 1. Dersom det er problem med å stille lag til kamp, må lagleiar flytte kampen. Avtal ny tid med motstandarlaget og meld eventuelt ifrå til kretsen. Meld frå til oppsett dommar og sjekk at det er ledig på bana når ein finn ny tid.  

 

 

 

 

Viser ellers til Samnanger Fotball si heimeside som du finn HER 

 

 

 

Dommarane i Samnanger IL si Fotballgruppe 

 

I styret i fotballgruppa sit det ein dommaransvarleg. Han/ho har ansvaret for at det vert satt opp dommar til alle heimekamparDette legges inn i google-kalenderen til Samnanger Fotball. Dersom kampar vert flytta, er det svært viktig å melda frå til FIKS-ansvarleg, som legg kampane inn i kalenderen samt til oppsatt dommar 

I tillegg ber me lagleiarar om å melde frå til dommaren dagen før kamp, for å minna dei på at dei har kamp. Det er viktig å hjelpa kvarander å huska, så går det endå betre!  

Me ynsjer at alle lagleiarar og trenarar behandlar dommaren fint og at dei får hjelp og støtte under kampaneNokre av dei er veldig unge og der er viktig å ta vare på dei. Det er ikkje alltid enkelt å dømma kampar! Me treng dommarane og de må trivast på forballbana for at dei skal ville fortsetja å dømma 

Me vil utdanna nye klubbdommarar kvart år i der er svært viktig å ta vare på alle som har lyst til å vera dommar framover.  

 

 

 

Klær og utstyr 

 

I Samnanger Fotball har me avtale med Umbro og Torshov Sport.  
Alle får utdelt drakt når dei begynner og denne skal tas vare på og leverast tilbake når den er for liten eller du sluttar 
Den skal være rein og vaska når den blir returnert til lagleiar/materialforvaltar 

Du får genser frå fotballgruppa når du startar, det året du fyller 10- og 13 år.  
Skal laget reise på internasjonale cuper, kan alle få genser mot ein egenandel på kr. 100,- 

 

Link til nettbutikken til Torshov Sport finn du HER 

 

 

SPOND 

 

I fotballen bruker me Spond til kommunikasjon.  
Her er det lett å sende ut innkalling til treningarkamparturneringar med mer.  
Er du usikker på korleis du legg inn personinformasjon, sjå skriv under.  
Noko anna du lurer på, ta kontakt med ein av oss i styret, så hjelper me deg 😊  
 

Hvordan redigere personinfo i Spond  

For å gjøre jobben lettere for deg når du skal sende inn informasjon tidlig på året til FIKS-ansvarlig, er det best å legge inn all informasjon om personen når den registreres.  
Om ikke det er gjort, kan det enkelt ordnes ved å trykke på «medlemmer» - Trykk så på «…» og deretter «Rediger».  

Her må du legge inn fornavn og etternavn, minst 1 foresatt (med mail og/eller mobilnummer),  samt fødselsdato og adresse.  
Når alt dette er gjort en gang på alle, går innsendingen som en lek 😊  

  

For å hente ut liste som skal sendes til FIKS-ansvarlig, trykker du på «medlemmer» og deretter på Excel-ikonet oppe i høyre hjørne. Her velger du «Eksporter medlemsliste til Excel». Du vil da få flere valg og det letteste er å sende den til din egen epostadresse først, for å sjekke at all informasjon er riktig.  
 
Deretter fyller du ut navn på trenere, lagleder, lag, årsklasse osv øverst på arket og sender til FIKS-ansvarlig. 

 

 

Kiosk  

 

 

 • Hent nøkkel på Mix på Bjørkheim. Du må kvittere for at du har hentet den. 

 • Lurt å være i kiosken minst ett kvarter før kampstart, for oppstart av varmmat og kaffe + + 

 • Start med å sprite hender når du ankommer kiosken.  

 • Sett ut ”KIOSK OPEN” skiltet på kortsiden av klubbhuset, slik at vi ser det fra begge banene. 

 • Heng ut Is-flagg foran den/de utsalgslukene som er åpen. 

 • Lås opp toalettet på baksiden av huset v/grusbane.  

 • Vekslepenger,  ligger i skuff  i pengeskrin. 

 • Lag kaffe- Egen kaffekanne 

 • Kok vann- Egen  kanne 

 • Nytt salgskjema av året, en trenger nå kun summere opp hvor mye kontant salg det har vært. Dagens omsetning og salgsskjema legges i en pose i den hvite postkassen inne på veggen i kiosken. Husk å legge igjen kr 400 i vekslepenger i pengeskrinet, som legger tilbake i skuffen. Husk å signere og påfør dato og lag du representerer. Om det ikke er nok mynt til vekslepenger, så gi meg beskjed.(Mob: 98400558) 

 • Desinfiser /vask kontaktflater og kontaktpunkt på utstyr på kjøkken. 

 • Kost gulvet 

 • Vask gulvet med engangsmopp. 

 • Har dere tid til overs er det kjempefint om dere kan fylle på med varer, vaske der dere ser det trengs og smårydde litt J Nb, husk å sjekk dato på brus, eldst ytterst. 

 • Dra ut støpsel til micro, vannkoker, kokeplate og vaffeljern. 

 • Bosset kastes i søppeldunk bak den store gule garasjen ved enden av banene.  

 • IKKE kast boss inn i den små boden i enden av klubbhuset! 

 • Husk å sjekke og tømme for boss i bosspannene utenfor kiosken og forside. 

 • Is-flaggene tas inn etter kamp, både forside og utenfor kiosk. 

 • Lever nøkkel tilbake til Bjørkheim, og kvitterer for den. 

NB: Lagleder og trenere får gratis kaffi når det er kamper 

 

VIKTIG! 

Dersom du ikke har mulighet til å ta oppsatt vakt, må du selv ordne bytte. 

  

Takk for at dere stiller opp! J 

Skulle det være noen spørsmål eller varemangel,  
ta kontakt med kioskansvarleg 

 

 

 

Bruk av Google-kalenderen  

 

 

 1. Alle kan legge kalenderen til sin egen google-konto, legge kalenderen til sin kalender på Android eller legge til kalenderen på iPhone uten bruk av google-konto slik: https://support.google.com/calendar/answer/37100?hl=no&co=GENIE.Platform=Desktop  
  ved enten å bruke mailadressen hagabotnane@gmail.com eller ical: https://calendar.google.com/calendar/ical/hagabotnane%40gmail.com/public/basic.ics 

 

 1. Alle kan bruke hurtigtaster i kalenderen; w=uke, m=måned, a=agenda (kommende aktiviteter), n=next, p=previous, t=gå til dagens dato, /=sett markøren i søkefeltet (enkelt å søke opp aktiviteter for eget lag) 

 

 1. Alle kamper legges inn i kalenderen av FIKS-ansvarlig. Dersom feil, meld ifra. Flytting av kamper meldes til FIKS-ansvarlig og du vil få tilbakemelding på om det kan la seg gjøre mtp ledig banekapasitet. Ønsker også treningskamper blir lagt inn i kalenderen.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oversikt bane 

 

 

 

Treningstidene finner du HER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Sponsorer Fotball